Nar her derde deva…

 • Po­tas­yum ve de­mir mi­ne­ra­li ile C vi­ta­mi­ni açı­sın­dan da çok zen­gin bir mey­ve olan nar, B1, B2 vi­ta­min­le­ri ile kal­si­yum ve fos­for mi­ne­ral­le­ri­ni de ba­rın­dı­rır.

 • En önem­li özel­lik­le­rin­den bi­ri ise kan­se­re kar­şı ko­ru­yu­cu pek çok güç­lü bi­le­şik içe­ri­yor ol­ma­sı.

 • Da­mar sert­li­ği­ni ön­ler ve da­mar­la­rı açar. Bu özel­lik­le­riy­le kalp ve da­mar has­ta­lık­la­rı­na kar­şı ko­ru­yu­cu­dur.

 • Cilt sağ­lı­ğı için fay­da­lı­dır. Cilt en­fek­si­yon­la­rın­da olum­lu kat­kı­sı var­dır ve cil­de pü­rüz­süz bir gö­rün­tü sağ­lar.

 • Mi­de il­ti­ha­bı ve ağız ya­ra­sı için fay­da­lı­dır.

 • Kan­da­ki ko­les­te­rol ora­nı­nı ve tan­si­yo­nu dü­şü­rür.

 • Kan­ser hüc­re­le­ri­nin ge­liş­me­si­ne en­gel ola­rak, baş­ta cilt ve pros­tat kan­se­ri ol­mak üze­re, kan­se­re kar­şı vü­cu­du ko­rur.

 • Vü­cu­du, kal­bi, mi­de­yi ve diş et­le­ri­ni kuv­vet­len­di­rir.

 • İs­ha­li (dia­re) ön­ler te­da­vi­de des­tek sağ­lar ve iyi bir idrar söktürücüdür.

 • Kan­da­ki şe­ker se­vi­ye­si­ni de den­ge­le­ye­rek şe­ker has­ta­la­rı­na iyi ge­lir.

 • E­ner­ji ve­rir ve yor­gun­lu­ğu gi­de­rir.

 • Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­ren nar, kış mevsiminde bol miktarda tüketilmelidir.

 • Eklem ağrılarının azalmasını sağlar ve Ba­ğır­sak­lar­da iyi huy­lu bak­te­ri­le­rin (pro­bi­yo­tik­ler) ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler.